THAI Alert แอปฯเฝ้าระวังภัยทางสังคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นค งของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกันพัฒนา “THAI Alert” แอปพลิเคชันกระตุ้นจิตสำนึกอาสา สมัครคนรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนร่วมแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านสมาร์ทโฟน ตลอด 24 ชม. เพื่อเฝ้าระวังภัยทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำหน้า ที่ส่งข้อมูลที่ได้รับการแจ้งจากประชาชนไปยังหน่วยงานผู้รับผิด ชอบ และให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ เลือกประเภทการเกิดเหตุ ใส่ข้อความรายละเอียดเหตุการณ์ และส่งรูปภาพประกอบเหตุการณ์ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยเฝ้าระวังภัยสังคมได้

นอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาไว้ในระบบ และรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ประกอบเป็นผลงานในการทำงานจิตอาสาได้ นอกจากนี้ มธ.ยังเตรียมเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรับเรื่องเหตุด่วน-เหตุร้าย 24 ชั่วโมง และทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กร ภาคี

ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบAndroid และ iOS 

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d