AJC เผยห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Center - AJC) ได้แถลงผลการศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายมูลค่าทั่วโลก (Global Value Chains - GVC) ในอาเซียน พบว่าการมีส่วนร่วมใน GVC ของอาเซียนมีสัดส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหภาพยุโรป การส่งออกมูลค่าเพิ่มจากอาเซียนมีมูลค่า 1,418 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2013ร้อยละ 38 หรือ 532 พันล้านดอลลาร์เกิดจากการนำเข้าจากต่างประเทศ ที่เหลือร้อยละ 62 หรือ 886 พันล้านดอลลาร์เกิดจากมูลค่าที่สร้างขึ้นภายในประเทศ

โดยอาเซียนนำเข้าปัจจัยการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศมีบทบาทต่อการส่งออกสินค้าในอาเซียนลดลงตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นมา ในขณะที่มีการนำเข้าปัจจัยการผลิตจากจีนเพิ่มมากขึ้น

AJC เสนอกรอบนโยบายที่จำเป็นสำหรับ GVC ในอาเซียน: การเข้าถึง GVC, ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของ GVC, และการตระหนักถึงโอกาสในการอัพเกรด GVC โครงร่างทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • การเพิ่ม GVC เข้าไปในกลยุทธ์การพัฒนาโดยรวมและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

  • การช่วยให้ GVC รักษาสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เอื้ออำนวยและการวางโครงสร้างพื้นฐานไว้ล่วงหน้า

  • การสร้างศักยภาพการผลิตในบริษัทท้องถิ่น

  • การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ GVC ซึ่งต้องใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี และ

  • การปรับนโยบายการค้าและการลงทุน ซึ่งหมายถึงการระบุความร่วมมือระหว่างสองประเด็นนโยบายและในสถาบันที่เกี่ยวข้อง

ดูฉบับเต็มได้ที่นี่ www.businesswire.com/news/home/20170831005448/en

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (AJC) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นในปี 1981  AJC ได้ส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปสู่ญี่ปุ่นพร้อมกับการช่วยฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น .

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d