รัฐบาลสิงคโปร์จัดสรรงบ เพื่อนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำและกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้สิงคโปร์ต้องเรียนรู้และพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรม เช่น การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะด้านการเคลื่อนตัวเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitalization) และมุ่งสร้างสังคมสีเขียวผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากสถานีพลังงานและผู้ปล่อยควันเสียโดยตรงแทนที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้พลังงาน รวมทั้งยังเตรียมขึ้นภาษีน้ำประปาอีกร้อยละ 30 ขณะเดียวกันงบประมาณในปีนี้ยังถูกจัดสรรเพื่อพัฒนาโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมต่างๆ เพิ่มเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนกลุ่มผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพให้มากขึ้นอีกด้วย

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้






b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d