กระทรวงดิจิทัลฯ รับมอบโล่เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนที่ด้อยโอกาส

คุณ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมงานแถลงข่าวและรับมอบโล่เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องอื่นๆในหมวดนี้


b11e2f9390f1cc619597fccfe938f52d